OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:r 15—16 — 1930

Uppläses i Lycksele kyrka.

N:r 15. Upphävande av tillämpningen av vissa ordningsföreskrifter rö—
rande stad inom viss del av Lycksele municipalsamhälle.

Till allmän kännedom kungöres följande

Gustaf etc.

Genom brev den 2 mars 1928 har Kungl. Maj:t förordnat om utbrytning
till köping av Lycksele municipalsamhälle med det område, som därför slut—
ligen blivit bestimt genom brev den 29 februari 1924, bestående av skattelä—
genheten Lycksele n:r 3 samt delar av skattehemmanet Lycksele n:r 1 och kyr—
koherdebostället Lycksele n:r 2 i Lycksele socken, dock med undantag av de
inom området fallande delarna av de från Lycksele n:r 1 litt. Ib avsöndrade
lagenheterna Forsdala n:r 1—3.

I samband dirmed har Kungl. Maj:t anmodat länsstyrelsen i Västerbot—
tens län att vidtaga på länsstyrelsen ankommande åtgärder för upphävande
med utgången av år 1928 av tillämpningen av ordningsstadgan och byggnads—
stadgan för rikets städer samt brandstadgans och hälsovårdsstadgans före—
skrifter rörande stad inom den del av dåvarande municipalsamhället, som icke
skulle ingå i köpingsområdet, och i samband därmed giva dåvarande munici—
palsamhället tillfälle att fatta beslut om sådan ändring av den för samhället
gällande stadsplanen, att de i municipalsamhällets planlagda område men ej i
köpingsområdet ingående delarne av lägenheterna Forsdala n:r 1—3 uteslötes
ur stadsplanen, samt underställa sådant beslut Kungl. Maj:ts prövning.

Med anledning härav har länsstyrelsen, efter vederbörandes hörande, ge—
nom utslag den 15 december 1928 förordnat, att ordningsstadgan för rikets
städer samt hälsovårdsstadgans och brandstadgans bestämmelser för stad efter
1928 års utgång icke vidare skulle äga tillämpning med avseende å ifrågava—
rande i municipalsamhällets område men ej i köpingsområdet ingående delar
av de från Lycksele n:r 1 litt. Ib avsöndrade lägenheterna Forsdala n:r
1—3.

I skrivelse den 20 december 1928 har länsstyrelsen underställt sitt berörda
utslag Kungl. Maj:ts prövning samt därvid tillika hemställt, att Kungl. Maj:t
måtte förordna, att 1 kap. i lagen om fastighetsbildning i stad samt därmed
även byggnadsstadgan för rikets städer efter 1928 års utgång icke vidare skulle
äga tillämpning beträffande det inom municipalsamhället men utom den bli—
vande köpingen belägna området.