OCR Output

srmnnememeeemenege

wonsenne

1930 DEN 16 JANUARI. N:r 8—13 3

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående efterlys—
ningar noggrant iakttaga vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 16 januari 1930.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri