OCR Output

ee

a

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN A. N:r 8—13 — 1930

Upplases i Holmsunds sockens kyrka.

N:o 8. Tider för öppethållande av handelsbodar i Holmsunds socken,

Till allmän kännedom kungöres, att Kungl. Maj:ts befallningshavande,
med stöd av 6 $ i lagen om begränsning av tiden för idkande av handel och
viss annan rörelse den 30 maj 1919 funnit skäligt till efterrättelse fastställa
kommunalfullmäktiges i Holmsunds socken å sammanträde den 3 november
1929 fattade beslut, att samtliga handelsbodar inom socknen skola hållas öpp—
na å söckendagar från klockan åtta förmiddagen till klockan sex eftermiddagen
förutom under tiden från och med den 15 till och med den 23 december, då de
skola hållas öppna från klockan åtta förmiddagen till klockan sju eftermidda—
gen, ävensom att kaféer, rakstugor, frisérsalonger samt lokaler for forsaljning
av färsk frukt och levande blommor skola vara undantagna fran angivna tids—
bestämmelser.

N:o 9. Forordnande for kommissionär vid lantmäterikontoret.

Till allmän kännedom kungöres, att såsom kommissionärer vid lantmäte—
rikontoret i Västerbottens län för år 1930 forordnats kanslibitradet fru Alma
Bäckström med adress Lantmäterikontoret, Umeå.

N:o 10. Utsedd ordforande i hästuttagningnämnden för Lycksele köping.

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befall—
ningshavande förordnat vandringsrättaren Johan Alfred Ohlsson i Lycksele att
intill utgången av år 1931 vara ordförande i hästuttagningsnämnden för Lyck—
sele koping.