OCR Output

jS

1930 DEN 10 JANUARI. N:R 2—7. 3

Västerbottens västra domsagas kansli:
Klockan 10 fm.—2 em.

Västerbottens mellersta domsagas kansli:

Klockan 10 fm.—2 em. med undantag av juli och augusti månader, då
kansliet hålles öppet kl. 10 fm.—12 på dagen.

Västerbottens norra domsagas kansli:

Klockan 10 fm.—2 em., med undantag av juli och augusti manader, då
kansliet hålles öppet klockan 11 fm.—1 em.

N:r 7 Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län efter—
lysas:

1:0. Straffången Knut Vilhelm Pettersson fran Släps socken, vilken en—
ligt Kungi. Maj:ts beslut den 23 april 1920 villkorligt frigivits med skyldighet
för honom att under prövotid av ett år efter frigivningen vara underkastad
särskild tillsyn samt att under denna tid vistas inom Grude socken, men av—
vikit fran honom anvisad vistelseort; skolande Pettersson efterspanas och, om
han anträffas, häktas; varom underrättelse torde sändas Länsstyrelsen i Älvs—
borgs län.

Pettersson är född den 16 december 1887, är 165 cm. lang samt har brunt
har, bla ögon, ovalt ansikte, rak näsa och ordinär växt.

2:0. Agenten Eugén Karlsson från Storkyrkoförsamlingen, Stockholm,
vilken genom Rådhusrättens i Borås laga kraft ägande utslag av den 11 maj
1927 dömts att för bedrägeri hållas i fängelse en månad.

Utslaget förvaras å landskansliet i Vänersborg.

3:0. Arbetaren Karl Emil Karlsson från Ingeshult i Seglora socken, vil—
ken genom Marks häradsrätts laga kraft ägande utslag av den 22 oktober
1928 dömts att för förskingring hållas i fängelse fyra månader.

Utslaget förvaras å landskansliet i Vänersborg.

Krono— och stadsbetjänte anmodas av i anledning av förestående efterlys—
ningar noggrant iakttaga vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 10 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri