OCR Output

2 1930 DEN 10 JANUARI. N:R 2—7.

Inom Västerbottens mellersta domsaga:

Vederborande landsfiskaler i domsagan, envar till den häradsrätt, inom
vars domvärjo hans tjänstgöringsdistrikt är beläget, ävensom forste notarien
Vilhelm Anders Christie samt biträdande notarien Carl—Otto Olsson till dom—
sagans båda häradsrätter.

Inom Västerbottens norra domsaga:

Samtliga notarier inom domsagan.

N:r 5 Förordnade kommissionärer i domsagorna.

Författningsenligt kungöres härmed, att följande personer enligt från ve—
derbörande domhavande hit inkomna meddelanden förordnats att vara kom—
missionärer.

1 Umeå domsaga:
Fröken Jenny Björklund, Tingshuset, Umeå.

I Västerbottens södra domsaga:
Fru Anna Olsson, Västerbottens södra domsagas kansli, Umeå.

I Västerbottens västra domsaga:
Froken Irma Forsgren, Tingshuset, Lycksele.

I Västerbottens mellersta domsaga:
Kamreraren J. A. Lindmark, Ånäset.

I Västerbottens norra domsaga:
Skrivbiträdet Margit Tjulin, Skellefteå.

N:r 6 Tider, då domsagornas kanslin hållas tillgängliga för allmänheten.

Författningsenligt kungöres härmed, att domsagornas i länet kanslilokaler
enligt från vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden hållas öppna
å följande tider, nämligen:

Umeå domsagas kansli:

Klockan 10 fm.—2 em. med undantag av juli och augusti månader, då
kansliet hålles öppet kl. 11 fm.—1 em.

Västerbottens södra domsagas kansli:

Kl. 11 fm.—3 em., med undantag av juli och augusti månader, då kan—
sliet hålles öppet kl. 10 tfm — 12 på dagen.