OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND SK A N S L IE T
SERIEN A. N:r 2—7 — 1930

N:r 2 Norrbygdens Vattendomstols kanslis öppethållande.

Norrbygdens Vattendomstols kansli med adress Västra Radhusgatan 5,
Umeå, hålles öppet varje helgfri dag kl. 10,30 fm.—1 em. (Rt. 688).

Vattenrattsdomaren är tillgänglig för samtal medelst telefon säkrast kl.
11 fm.—12 m. (Rt. 794).

N:r 3 Mellanbygdens Vattendomstols kanslis öppethållande.

Mellanbygdens Vattendomstols kansli, med adress Fredsgatan 2,
Sundsvall, hålles öppet varje helgfri dag kl. 11—1.

För samtal medelst telefon anträffas vattenrättsdomaren säkrast kl.
1 1—— 12

Vattenrättsdomarens tel.—n:r 2113.

Vattenrättssekreterarens tel.—n:r 2112.

N:r 4 Forordnade stimningsgivare.

Forfattningsenligt kungöres harmed, att nedannämnda personer, enligt
från vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden förordnats att i dom—
havandens ställe utfärda stämningar, nämligen :

Inom Umeå domsaga:
Förste notarien i domsagan.

Inom Västerbottens södra domsaga:

Förste notarien Carl Henrik von Hartmansdorff och e. o. notarien Axel
Rönquist.
Inom Västerbottens västra domsaga:

Förste notarien F. G. Rönnlund, andre notarierna Vallentin Nilsson och
Helge Hellekant samt e. o. notarien Gunnar Wennstrom ävensom vederbö—
rande landsfiskaler, envar till den häradsrätt i domsagan inom vars domvärjo
hans distrikt är beläget.