OCR Output

14 1930 DEN 2 JANUARL Nir i

överlämnas till inskrivningsnämnden; skolande de vara till rullföringsbefäl—
havaren inkomna före inskrivningsnämndens första sammanträde. _1 ansökan,
som sålunda insändes, angivas noggrant den värnpliktiges fullständiga namn,
födelsetid, kyrkobokföringsort och postadress.

Till inskrivningsförrättning kallad värnpliktig, för vilken avståndet mel—
lan hemvistet inom kyrkobokföringsorten och stället där inskrivningsförrätt—
ningen äger rum, Overstiger tva nymil, är berättigad att för fram— och återre—
san mellan dessa orter uppbära viss gottgörelse, och skall han därom vid för—
rättningen göra framställning.

B. SJÖMANSHUSEN.

Inskrivning _ av de till Umeå och Skellefteå sjömanshus hörande värn—
pliktiga kommer att innevarande år förrättas:

för Umeå sjömanshus
Måndagen den 24 februari kl. 10 fm. å sjömanshuset i Umeå.

för Skellefteå sjömanshus

Lördagen den 22 februari kl. 10 fm. å rådhuset i Skellefteå.

För inskrivningsforrattningarna for sjömanshus gäller i tillämpliga de—
lar vad här ovan tillkinnagivits beträffande inskrivningsforrattning inom
rullföringsområde, med iakttagande av :

a tt inskrivning av värnpliktig, som är inskriven å sjömanshus, sker vid
inskrivningsförrättning för det sjömanshus han tillhör;

a tt sådan värnpliktig dock är berättigad att undergå inskrivning vid in—
skrivningsforrattning for annat sjomanshus, i vilket fall det åligger honom att
utan kallelse själv anmäla sig hos dess inskrivningsnämnd och därvid avläm—
na prästbetyg och av vederbörande sjömanshusombudsman utfärdat intyg, in—
nehållande samma uppgifter, som enligt § 41 mom. 3 skola vara inforda i in—
skrivningslista, Avensom uppgift om sjötid eller, om intyg icke kunnat anskaf—
fas, uppvisa sjofartsbok;

a tt värnpliktig, som enligt föregående punkt inställt sig vid inskriv—
ningsförrättning för annat sjömanshus, än det han tillhör, men därvid försum—
mat avlämna prästbetyg och intyg från vederbörande sjömanshusombudsman
eller sjöfartsbok samt till följd därav icke kunnat emottagas, är förfallen till
böter, för varje gång tio kronor;

a tt å sjömanshus inskriven värnpliktig skall vid inställelsen till inskriv—
ning medföra sjöfartsbok;

a tt värnpliktig, som vid tiden for inskrivningsförrättningen är inmönst—
rad till sjöfart, är befriad från personlig inställelse;