OCR Output

12 1930 DEN 2 JANUARI. N:r 1

fader eller till fostermoder eller ende arbetsföre brodern till ett eller flera min—
deråriga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar,
far— eller morforaldrar eller fosterforaldrar, eller syskon äro för sitt uppehälle
vasentligen beroende av hans arbete; har sådan för sitt uppehälle av den
värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig av den värnpliktige erhål—
lit försörjning alltifrån början av närmast föregående kalenderår eller, där be—
hovet av försörjning uppstått senare, alltifrån behovets uppkomst, skall den
värnpliktige även i det fall, att han icke är ende arbetsföre sonen, sonsonen,
dottersonen, fostersonen eller brodern, befrias från värnpliktstjänstgöringen
under fredstid, därest han är den ende, som, savitt veterligt är, kan lämna nö—
digt försörjningsbidrag;

d) utländsk man, som förvärvat svensk medborgarrätt och under året när—
mast efter det han förvärvat nämnda rätt fyller minst tjugusex år;

e) den, som från riket avflyttat och darefter Aterinflyttat hit, dock under
villkor:

att han under det år, han återinflyttat, fyllt minst tjugusex år, och

att minst sju år förflutit fran avflyttningen till återinflyttningen, häri så—
ledes icke inberäknad den tid, som vistelsen i riket varat, innan förlorad svensk
medborgarrätt återförvärvats; . f

f) den, som i utlandet gjort militärtjänst under langre tid än den, som är
foreskriven i värnpliktslagen för värnpliktiga uttagna till linjetjänst; samt

g) den, som tillhor den nomadiserande lappbefolkningen.
Förhållande, som kan föranleda befrielse enligt b) —f) skall siyrkas:

1) då skäl enligt b) eller c) föreligger, med intyg enligt exempel i inskriv—
ningsförordningen av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämn—
dens ordförande och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stockholm fat—
tigvårdsinspektören, i Göteborg fattigvårdsdirektören) samt

2) då annat skäl föreligger, med de handlingar eller intyg, sökanden kan
förete.

All befrielse är beroende på inskrivningsnämndens prövning.

Uppskov med inskrivning eller tjänstgöring.

Uppskov med inskrivning kan av inskrivningsnamnden meddelas pa
grund av försenad kroppsutveckling eller tillfällig sjukdom, och sker detta i
förekommande fall utan den värnpliktiges ansökan.

Uppskov med påbörjandet av första tjänstgöringen eller tjänstgöring i en
följd kan av inskrivningsnämnden på ansökan medgivas:

a) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast egen—
dom eller själv driver honom tillhörig handels—, fabriks— eller annan industriell
rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämpligt sätt
ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han för sin mili—
tära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt

b) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande, så—
som att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskri—