OCR Output

1930 DEN 2 JANUARI, Nr i 11
Befriade från inställelse till inskrivningsförrättning äro:

a) den, som är inskriven å sjömanshus;

b) den, som är fast anställd vid krigsmakten eller vid lots— och fyrstaten;
c) den, som tillhör den nomadiserande lappbefolkningen; samt

d) den, som med intyg styrker sig hava laga forfall for uteblivande.

Påföljd vid försummelser.

Värnpliktig, som utan laga förfall utebliver fran inskrivningsforrattning,
är, där han icke oaktat sin franvaro blivit inskriven eller frikallad fran varn—
pliktens fullgörande, förfallen till boter, forsta Aret femton kronor och varje
ar, han ånyo beträdes därmed, femtio kronor, samt är underkastad äventyr att
bliva på egen bekostnad hämtad till inskrivningsförrättning, vilket jämväl gäl—
ler den, som har laga förfall för uteblivande, men underlåter att därom göra
anmälan.

Värnpliktig, som inställer sig till inskrivning å annan ort än den, där han
är kyrkobokförd, och därvid försummar avlämna prästbetyg samt till följd
därav icke kan mottagas, är förfallen till böter, för varje gång tio kronor.

Laga förfall.

Såsom laga förfall för uteblivande från inskrivningsförrättning anses, om
man är sjuk, eller om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller fa—
ren, eller om man sitter i häkte. Inskrivningsnämnden äger dock att, då andra
än nu sagda förfall förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må
galla sasom laga forfall.

Sjukdom skall, for att anses såsom laga forfall, styrkas med behorig lä—
kares intyg, vilket den varnpliktige ar skyldig sjalv anskaffa. Kan han ejf skat—
fa läkarbetyg, vare honom tillatet att styrka forfallet med intyg av statens äm—
bets— eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden i kom—
munalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller
av ledamot i häradsnämnden.

Befrielse från värnpliktstjänstgöring under fredstid.

Från värnpliktstjänstgöringen under fredstid befrias:
a) den, som utan att vara oduglig till krigstjanst likval är icke vapenför;

b) den, som vid den tidpumkt, da han enligt värnpliktslagen är skyldig
inställa sig till inskrivning — d. v. s. ordinarie inskrivningsförrättning det år,
han fyller tjugu år — har hustrw eller barn, som äro för sitt uppehälle väsent—
ligen beroende av hans arbete;

c) ende arbetsfore sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslos eller
vanfor fader, farfader, morfader eller till änka, frånskild eller övergiven hustru
eller ogift kvinna, ende arbetsföre fostersonen till orkeslös eller vanför foster—