OCR Output

10 1930 DEN 2 JANUARI N:r 1

Inskrivningsskyldig åligger att vid den för förrättningens början utsatta
tiden inställa sig vid förrättningen för den församling, där han är kyrkobok—
förd.

Värnpliktig, som vistas å annan ort än kyrkobokföringsorten, må utan
kallelse inställa sig å närmast vistelseorten belägna förrättningsställe och skall
därvid, vid äventyr att eljest bliva bötfälld, medföra och avlämna prastbetyg.

Inskrivning före inträdet i värnpliktsåldern.

Yngling, som under året fyller aderton eller nitton år, må anmäla sig till
inskrivning, därest han

antingen

avlagt studentexamen eller blivit flyttad till gymnasiets fjärde ring vid all—
mänt läroverk eller besitter däremot svarande kunskapsmått (se inskrivnings—
förordningen $ 2 mom. 2),

eller
önskar uttagas för utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning,

eller

önskar uttagas för utbildning till underbefäl eller fackman vid infanteriet,
trängtrupperna eller intendenturtrupperna eller i särskild tjänst vid Norrbot—
tens regemente.

Ovan nämnd yngling skall till inskrivningsförrättningen medföra och av—
lämna prästbetyg samt av vederbörande målsman utfärdat tillståndsbevis för
inskrivning. Den, som önskar uttagas för utbildning till plutonchef eller mot—:
svarande befattning, skall därjämte medföra och avlämna av rektor eller före—
ståndare för undervisningsanstalt utfärdat intyg om avlagd realskolexamen
eller om genomgången utbildningskurs, som kan anses likställd med sådan
examen, ävensom intyg om att han besitter förutsättning för utbildning till plu—
tonchef eller motsvarande befattning.

Inskrivning utan personlig inställelse.

Nedanstående värnpliktiga kunna efter skriftlig ansökan till inskrivnings—
namnden provas for inskrivning utan personlig inställelse :

a) den, som visar sig hava laga forfall for uteblivandet och med av likere,
företrädesvis _ militärläkare, utfärdat intyg, som bland annat skall angiva
kroppslangd, brostvidd och kroppsvidd styrker, att han är vapenför;

b) den, som har anställning utomlands eller uppehåller sig därstädes för
idkande av studier eller för utbildning i sitt yrke, och med intyg visar anled—
ningen till vistelsen utomlands samt med läkarintyg, som nämnes under a)
ovan, styrker, att han är vapenför. §

Intyg skall, därest det utfärdats av utländsk person, vara försett med på—
teckning av tjänsteman vid svensk beskickning eller svensk konsul eller av ut—
ländsk ämbetsmyndighet, styrkande intygsgivares behörighet att utfärda inty—
get.