OCR Output

1930 DEN 2 JANUARL Ni i

Föreningshuset i
Dorotea

Kommunalhuset i
Vännäs

l

Dorotea socken i övrigt samt
främmande rullföringsområden

Vännäs köping ävensom den del
av Vännäs socken, som omfat—
tar samhällen och byar norr om
Ume Aly

..................

Den del av Vännäs socken, som
omfattar samhillen och byar
soder om Ume älv .. . .. . ..

Granskning _ och justering av
handlingar och protokoll . . . . .

93

99

Umeå norra rullföringsområde n:t 70.

Ordenshuset i Lyck—
sele

93

Kommunalhuset i
Sorsele

Lycksele sockens södra lands—
fiskalsdistrikt med undantag av
Lycksele municipalsamhälle ..

Lycksele sockens norra lands—
fiskalsdistrikt, med undantag
av byar och lägenheter hörande
till Björksele kyrkobokförings—
distrikt

Lycksele municipalsamhälle samt
byar och lägenheter hörande till
Björksele _ kyrkobokföringsdi—
Stfikt ' —2 i 1. » p o Rba ds d

Byar och lägenheter öster om od—
lingsgränsen

..............

Byar och lägenheter väster om
odlingsgränsen

............

Febr.

17

18

19
20

13

14

18

10 fffm.

10 fim.

10 ifim.

10 ifim.
10 fim.

10 fim.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 ‘fim.