OCR Output

1930 DEN 2 JANUART. N:r 1

Ordenshuset i Umeå

33

Föreningshuset i
Hörnefors

Den del av Holmsunds lands—
fiskalsdistrikt, som omfattar
byarna Yttertavle, Innertavle,
Anumark, Ersmark, Fällfors—
ån, — Gärdsjöbäck, Bäcksjön,
Berttjärn, Hammarkulla, Ny—
dala, Grisbacka, Grubbe, Kyr—
kobordet, Baggböle, Väster—
hiske och Koddis ..... .. ...

Den del avy Holmsunds lands—
fiskalsdistrikt, som _ omfattar
byarna — Brinnland, Norrfors,
Kälamark, Kulla, Piparbole,
Salomonsbesök, Svallet, Gubb—
böle och Brattby samt av
Umea landsfiskalsdistrikt byar—
na Överboda, Röttjärn, Dalsjö,
Södra Myrbäck, Sörfors och
Klabböle — ——. .. .. ;. . . se

Till Umeå socken i övrigt horan—
de byar söder om älven, med
undantag av Västerteg och Rö—
bäck, för vilka inställelse sker
den 22 februari enligt nedan . .

Umeå stad, kvarter och stadsde—
lar väster om Rådhusesplana—
den och söder om järnvägen . .

Umeå stad, kvarter och stadsdelar
öster — om — Rådhusesplanaden
till hamnspåret .. . .. . .. 2358

Övriga delar av Umeå stad samt
främmande rullföringsområden
samt av Umeå landsförsamling
byarna Västerteg och Röbäck.

Av Hörnefors socken, byar och
samhällen _ tillhörande
landsfiskalsdistrikt samt Norr—

byskät . .. . .. . .. . . — . . — S

Febr.

99

99

99

99

[L3 141

:

1

18

19
20

21

22

20

10 fm.:

10 fm..

10 fm..

10 fm..

10 fm.

10 fm.