OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

_ ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN_A. N:r 1 — 1930

Upplases i lanets kyrkor minst tva son—
dagar i januari manad.

N:r 1. Inskrivning av varnpliktiga i Vasterbottens lan ar 1930.

Jämlikt värnpliktslagen den 12 juni 1925 och inskrivningsförordningen
den 23 december 1925 kommer inskrivning av de till rullföringsområdena
n:ris 69, 70 och 71 samt Umeå och Skellefteå sjömanshus*) inom Västerbot—
tens län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att år 1930 undergå inskriv—
ning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, nämligen :

A. RULLFORINGSOMRADEN.

Inskriv— | 1 äkarbesikt—

Sammanträdesställe Inskrivningsskyldiga från nings— ' ning samma
— mn dag kl.
månad ]dag
1 | 2 [ 3 :1 4 5

Umeå södra rullföringsområde n:r 69.

Godtemplarhuset i [Sävar socken, öster om Sävarån

Savar samt Sävar by och Holmön ..|Febr|11| 10 fm.
ä Sjövar socken .i övrigt . . . .... .. . + (12/ 10—fm.
Ordenshuset i Holmsunds socken utom Obbola—
Sandvik tl s. .. +h »a kG 92 d — 3 713/. 10 —fm.
% Obbola~ on och ammälda från
frammande rullforingsomraden| ; |14| 10 fm.
Ordenshuset i Umeå |[Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt. | ,, |15| 10 fm.

*) Rörande sjörmanshusen se slutet av denna kungörelse under B.