OCR Output

4 1929 DEN 31 DECEMBER. N:r 164

For varor, som lossas eller lastas i hamnen utan att därvid föras över hamn—
inrattningen tillhörig kaj eller brygga, erlägges halv avgift.

Från hamnavgift för varor äro befriade:

1) försvarsverket tillhöriga varor ävensom de övriga kronans varor, som
icke äro avsedda att användas vid bedrivande av industriell eller därmed jämför—
lig verksamhet;

2) postförsändelser;

3) passagerares reseffekter;

4) varor, som lossas från sådant fartyg, varom förmäles i 3) harovan under
rubriken ”Från hamnavgift för fartyg aro befriade", och åter utföras med sam—
ma fartyg;

5) fisk vid lossning.

Lindring i eller befrielse fran faststalld hamnavgift eller andra faststallda
taxebestämmelser må ej medgivas viss trafikant, utan skall efter bestämd, på för—
hand kungjord samt Kungl. Kommerskollegium och Kungl. Maj:ts befallnings—
havande i lanet delgiven grund, tillkomma envar trafikant under lika forhallan—
den.

Umeå i landskansliet den 31 december 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
ELIS ALMGREN. ELOF HUSS.

Umeå 1930. A.—B. Nyheternas tryckeri