OCR Output

1929 DEN 31 DECEMBER. N:r 164

Kvantitet för Avgift
beräkningen öre
Avtall, barlast, slagg (inel. kisbränder) . .. . . . .. .. 100 kg. 1
Båtar, rockl—. segel— och . ..... .. . .. .. .. .. st. 200
Celnellt.. .. . .. . id e wl e uie io in 100 kg. 5
Cementarbeten . . . . . . 000 % 0 1 074 Ls 12000 2000 10
........ . .. 01 . k l s k e d a t . ut Sob id gs 10
Fisk, färsk, saltad, inlagd torr eller rökt:
lax, daxöring. och ål .. . .. ll 1 9i d eee n v e S 200
sik, harr, abborre, gadda och lake .. .......... t $ 40
Stromming och annan fisk 5... j 10
Foaderkakor och fodermjöl .. . ' . .: /; (; / . s n 10
Färger: fargtra och rödfärg . . .. .. .. / 1. 9 15 15
andra slag . ... . — — 1kis ee k 9 v da j se y 40
ips (icke gipsanbeten) . . .. . . ;. . .. 7 . 01 .0. U 1å 5
OHlasskärv och krossplas . .. / .. .. .. .. ., ,, . 1. oc 5
Godningsåmnen (utom kalk) / ; 702T EL eU 12 r n ts 10
.. . .. . .. . . . X k s ei e t feea a t tct a k 4; 3
Hö se e e s e ie e o 0 c 5
§ : . ; 2 sys . s . s uies o ies 1 i y o. u0 M 2
Jord, inci. lera, sand, grus, fyllnadsämnen ...... 4 1% 1
Järn, balkar, skenor, plåt, stänger, skrot .. ...... 10
joch: järnvarer .. .. .. .. .. .. . U % 50
Kalk, osläckt eller släckt .. .. . .. .. . — . .. uy 5
Kemikalier: alun, glaubersalt, karbid, salpeter, soda,
vifriol ; ; .ls s sls lc se ie t‘ %l s 10
andra slag K X 40
Kol och koks samt briketter .. .. .. . .. _. _. .. i7 " 9s 2
Kliita .. . . . . . .. .. .a K Ed k P v c se m d 3; 5
Kräftdjur: (hummer, kräftor, räkor m. m.) .. . . . . . . tN 200
och. tegel . . .. .. . . ........ .;x ki tl o 5
Qlior, alla slag, bensin, sprit .. .. .. .. .. . . .. X y 25
Papperemassa . . . . .. .. , . . .. .. . .. .. .0%;..4; a2 10 35 10
Potatis oth rotirukter : .. ./, .. .. 0 0 2. X n9 5
.. % .. + kia ee KW v EP n p gee + v op 1 od he hk 94 ä % 5
Spannmal: omalen, ävensom tnalt . .. .. ......... % 9 5
tMalen: HUÖL .. .. .. .. .. ;. . W pv ka 0 $ j 10
Sten: oatrbetad eller krossad .......:........... i 9 1
anbelad . . ....; :> — iL v iv ( WY : ki se ia $ y 5
... ... s zol on y nc e enc 1ä 10
Tapnkäåtl . . .. . . 11 Jes v k ve scea .e m % 2 CY A9 ult ns 20
Tomv, torymull och torvystr6 9s y #4
Trävaror: rundvirke, ved kbm. fast mått 20
OyvHga . ... . . ik k Se e k at k hk ir e 0 33 , % 50
Vitbetor och betmassa .. . .. .../.. ;. . + 45 100 kg. 3
Övriga varor: fasta eller flytande . ............. 100 kg.resp. 1001.| 20

Vid avgiftsberakning uppkommande brutet tal av ore uteslutes.
Om varuavgiift enligt taxan ej uppgår till 5 öre, behöver den ej erläggas.