OCR Output

2 1929 DEN 31 DECEMBER. N:r 164

For fartyg, som mera än en gång under dygnet anlöper hamnen, erlägges
hamnavgift endast en gång vid ankommande och en gång vid avgående varje
dygn.

I stället för andra i taxan för fartyg foreskrivna avgifter erlagges platsav—
gift för år med:

Avgift

kronor

För fiskefartyg med över 12,5 tons nettodräktighet för varje ton .... 2: —

För fiskefartyg med högst 12,5 tons nettodräktighet för stycket . . . . . . 25: —

För fiskefartyg med hogst 8,0 tons nettodräktighet för stycket . . . . . . 20: —
For dackad segel— eller motorbåt med hogst 3 tons nettodraktighet

fon stycket .. . ; lc n e L inb k nsl e n k lsnt n k n n hn k 9 e. kå 15: —

För öppen segel— eller motorbåt med över 5 meters längd för stycket 8: —
För öppen segel— eller motorbåt med högst 5 meters längd för stycket _ 4: —
För andra mindre båtar eller sumpar för stycket .................. 2: —

For fartyg, som icke betalar platsavgift per ar och kvarligger i hamnen ut—
över fjorton dagar, utgår för varje därefter påbörjad eller hel vecka avgift med
fem procent av ovanstående platsavgifter.

Från hamnavgift för fartyg äro befriade:
1) fartyg, som tillhör kronan eller främmande nations örlogsflotta;

2) följande fartyg, då de icke begagnas till att mot avgift föra passagerare eller
varor, nämligen :

a) fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt priviligierat segelsällskap;

b) fartyg, som genom inredning eller utrustning visas vara avsett till dy—
keri— och bärgningsföretag;

c) bogseringsfartyg vid fard for inforande till eller utforande fran ham—
nen av annat fartyg eller vid fard omedelbart efter inforandet eller ut—
forandet; samt

d) fartyg vid prov— och besiktningsresa;

3) fartyg, som till foljd av storm, sjoskada eller eljest for trangande nod an—
löper hamnen eller efter utgående från hamnen för motvind eller på grund
av annat dylikt hinder dit återvänder, innan den tillamnade resan fullbor—
dats, under forutsattning att fartyget icke dar lossar andra varor än dem,
som i fartyget åter intages, ej heller i övrigt intager andra varor an skepps—
förnödenheter för fartygets behov, såsom proviant och kol, ej heller avläm—
nar eller mottager passagerare.

B. För varer.

Kvantitet for Avgift
beräkningen öre

Hamnavgift erlagges for varor, som i hamnen los—
sas eller lastas samt därvid föras över hamnin—
rättningen tillhörig kaj eller brygga:

e e e e t d e 100 kg. 10

Aska, bark, oarbetat ben och horn, lump .. ...... tr 10