OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSK ANSLIET
SERIEN B. N:r 164 — 1929

N:r 164.
Till allmän kännedom kungöres följande av Kungl. Maj:t faststallda:

T a x a

å hamnavgifter i statens fiskehamn vid Byviken å Holmön

att gälla från och med den 1 januari 1930 tillsvidare till utgången
av år 1934.

A. För fartyg (båtar, pråmar).

L
Allmanna bestämmelser: A;f;ft
Hamnavgift erlägges varje gång både vid ankommande och avgaende:
för fartyg av 10 tons nettodräktighet eller därutöver:
då det ankommer omedelbart fran eller avgår omedelbart till utrikes ort:
för varje tfon oi l uy esnt n 92 . 15
da det ankommer omedelbart fran eller avgar omedelbart till inrikes ort:
for varie" ton ... .. . esn s e on s e sr e in o + onl 10
for fartyg av mindre an 10 tons nettodraktighet:
da det ankommer omedelbart fran eller avgar omedelbart till utrikes ort:
for stycket . .. J ... . : .$1, 054 .; iex ** 1x em e e. i e ie 100
då det ankommer omedelbart från eller avgar omedelbart till inrikes ort:
for stycket . .. . . .. .. . it onl e in e a k P te e 50
LL

Särskilda bestämmelser:

Brutet tal av ton beräknas icke.

For fartyg, som gor regelbundna resor mellan hamnen och viss annan ort
efter en pa forhand kungjord och hamnförvaltningen delgiven plan (turlista)
eller som i sådant fartygs ställe insättes i dylik reguljär fart, erlägges endast 50
procent av forestaende avgifter.