OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 163 — 1929

N:r 163. Exekutiv auktion. Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansliet fredagen
den 7 februari 1930 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att för—
säljas J. V. Jonssons konkursbo tillhoriga hemmanet 3/32 mantal Ortrask n:r 6
eller Ortrask 6° i Ortrasks socken.

Å hemmanet finnas foljande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av timmer, å cementsockel, under spåntak, indelad i
förstuga, tambur, kök och två rum å nedre botten. _Å övre botten är ett rum
inrett. Byggnaden befinner sig i gott skick.

Uthusbyggnad delvis av timmer, delvis av spantervirke, å delvis stenfot,
delvis knutstenar, under spåntak, indelad i port, ladugård, stall, rovrum, strö—
rum, gödselrum, vagnslider och matbod å nedre botten samt å övre botten fo—
derlada. Byggnaden i gott stånd.

Uthusbyggnad av timmer, å knutstenar, under spåntak, indelad i sommar—
ladugård, vedbod, hemlighus, gödselrum och ströhus. Byggnaden i gott skick.

Tröskloge av timmer, å knutstenar, under spåntak. 1 mindre gott skick.

Erforderliga lador finnas.

Å hemmanet, varå årligen utsås omkring 4 15 tunnor korn och blandsad
samt 3 tunnor potatis, vinterfödas 6 kor och 2 hästar samt några småkreatur.

Arliga skogsutsyningen utgör 175 kubikmeter.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde å 19,100 kronor har saluvar—
derats till samma belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen haftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bor vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå landskansliet den 31 december 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1930. A.—B. Nyheternas tryckeri