OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 162 — 1920

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:r 162. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas har å landskansliet fredagen
den 7 februari 1930 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att för—
saljas Fritz Paulin Vahlberg tillhoriga fastigheten 1/64 mtl Tresund n:r 2 (Tre—
sund i Vilhelmina socken.

Å fastigheten finnas foljande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad av timmer och resvirke, på knutstenar, under spåntak,
indelad i kök och tre rum, varav ett oinrett. Byggnaden i tämligen gott skick.

Ladugård av timmer och resvirke, på knutstenar, under spåntak, indelad i
fahus med plats for 5 kor och 1 hast, foderlada, port, godselrum och hemlig—
hus. Byggnaden i mindre gott skick.

Av hemmanets areal — 264,,, har — är 44 tunnland fastlandsåker och
1 /4 tunnland myrodling. A hemmanet utsas 2 tunnor potatis och 1 tunna hav—
re samt vinterfödes en ko.

Fastigheten, som är taxerad till 8,300 kronor, har saluvärderats till ena—
handa belopp.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umea landskansliet den 31 december 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1930. A.—B. Nyheternas tryckeri