OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSK ANSLIET
SERIEN B. N:r 161 — 1929

N:r 161. Exekutiv auktion. Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fredagen
den 7 februari 1930 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att för—
säljas Seth Levi Janze tillhöriga fastigheterna 1/16 mtl Stöcksjö n:r 4—4",
1/128 mtl Stöcksjö n:r 2—2"*° och 1/64 mtl Innerkasamark n:r 2 14 av 2*, allt i
Umeå socken.

1/16 mtl Stocksj6o n:r 4—4";

A fastigheten tillhörande odlad jord, 8 4 a 9 tunnland i utomordentligt
gott skick, utsas årligen 3 a 4 tunnor korn och 3 a 4 tunnor potatis och bärgas
årligen ho for vinterfodning av 1 hast 3 a 4 kor samt småkreatur. Skog fin—
nes till husbehov. — Till fastigheten hör två skogsskiften, det ena beläget c:a en
mil från fastigheten i närheten av Stugunäs, det andra beläget 2,. km. från
gården i Stöcksjö by.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader :

Ladugård, uppförd år 1918 av tegel å betonggrund med plats för 12 kor
och 3 hastar och smakreatur. I byggnaden inrymimes darjamte en av timmer
uppförd loge med uppfordringsbrygga, ladugardsport, godselrum, vagnslider
och hemlighus. Elektrisk belysning finnes i byggnaden samt eldstad i själva
ladugården. Byggnaden är i mycket gott skick.

Två lador, av resvirke, båda i gott skick.

Å gårdsplanen finnes vattenbrunn belägen endast några meter från ladu—
gården.

Fastigheten har saluvärderats till 5,000 kronor.

1/128 mtl Stöcksjö n:r 2—2!0:

Fastigheten består av 4 å 4 14 tunnland jord, därav 1 */, tunnland odlad
jord i mycket gott skick och av mycket god beskaffenhet samt ett skogsskifte,
belaget å östra sidan av Stöcksjön.

Årligen utsås omkring 1 tunna korn.

Skog finnes till husbehov, dock icke för avverkning.

Fastigheten har saluvärderats till 1,500 kronor.

1/64 mtl Innerkasamark n:t 2—14 av 27:

Fastigheten består av 7 14 å 8 tunnland odlad jord samt 14 å 15 tunnland
skogsmark. Å skogsskiftet finnes god odlingsmark. Jorden är av mycket god
beskaffenhet och i mycket gott skick.

Arligen utsås vanligen 3 å 4 tunnor korn samt 3 tunnor potatis. Arligen
bärgas 35 å 40 skrindor hö.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader :

En sommarstuga av resvirke, å hörnstenar, brädfodrad, under tak av spån,
omålad, inrymmande ett rum med öppen spis samt stall med plats for 3 hastar.
Stugan befinner sig i försvarligt skick.