OCR Output

VASTERBOTTENS LANS

ALLMANNA KUNGORELSER

LA NDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 160 — 1929

Uppläses i Malå och Norsjö tingslags kyrkor.
N:r 160. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion som skall förrättas å tingsstället i Norsjö tisda—
gen den 4 instundande februari kl. 6 em., kommer, därest antagligt anbud er—
hålles, att försäljas J. A. Lindahls konkursbo tillhöriga dels hälften av lägen—
heten Johannelund n:r 2 (hälften av Boliden 1*), avsöndrad fran 9/64 mantal
Boliden n:r 1, dels ock hälften av lägenheten Norra Dalmyran n:r 16 (hälften
av Boliden 1**), avsöndrad från 11/64 mantal samma hemman, allt i Norsjö
socken.

Å hela lägenheten Johannelund n:r 2 finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad uppförd av plank och bradfodrad, indelad i tva vanin—
gar och inredd i första våningen till kok, tambur och tva rum och i andra va—
ningen två rum, två alkover och garderob.

Uthusbyggnad dels av timmer och dels av resvirke, indelad till mindre bu—
tikslägenhet, kontor, packbod, två magasin, vedbodar och hemlighus.

Stall. och ladugårdsbyggnad uppförd dels av timmer och dels av resvirke
å stenfot, under spåntak, indelad i port, ladugård, två svinstallar, stall och hö—
lider.

Samtliga byggnader äro i gott skick förutom ladugårdsbyggnaden, som
är mindre väl bibehållen.

Den utmätta fastigheten har saluvärderats till 4,000 kronor.

Lägenheten Norra Dalmyran (% av Boliden 1°°):

Hela lägenhetens areal utgör tre hektar, varav hälften utgöres av odlad
mark och återstoden av odlingsbar mark. Fran den odlade jorden utvinnes
omkring 1 4 kofoder. A lagenheten ar uppford en storre lada.

Den nu utmätta lägenheten har saluvärderats till 500 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen ijakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 30 december 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri