OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 45 — 1929

Uppläses i Umeå stads kyrka.
N:r 45. Exekutiv auktion.

PA begaran intages foljande:
K U NG OR E L S E.

Genom offentlig auktion, som forrattas infor Överexekutor å Rådhuset här—
städes onsdagen den 15 maj 1929 klockan 12 på dagen, kommer fastigheten
n:r 5 i kvarteret Vajan här i staden for gäldande av intecknad fordran att, i
den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbjudande
försäljas.

Å tomten finnas uppförda:

1:0) Boningshus i tva vaningar, delvis av timmer, innehållande i vardera
vaningen tva rum, kok, förstuga, två tamburer, skafferi, w. c. och två gardero—
ber. Under boningshuset finnes hushållskällare.

2:0) Större uthusbyggnad, uppförd av stolpvirke och bräder innehållande
dels fem ved— och redskapsbodar, av vilka en ar varmbonad och har golv av
betong, dels en torkvind.

3:0) Mindre uthusbyggnad, uppförd av stolpar och bräder under papptak,
innehållande en vedbod och ett hemlighus.

Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 20,000
kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av 22,500 kronor.

Den, som har fordran varfor egendomen haftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, ager att darvid bevaka sin ratt.

Umeå Rådhus den 10 april 1929.
OVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 20 april 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ALLAN RIETZ.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri