OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 40 — 1929

Uppläses i Asele sockens kyrka.
N:r 40. Förrättning enligt lagen om enskilda vägar på landet.

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande har J. A. Kristoffersson m. fl.
anhållit om förordnande för vederbörande distriktslantmätare att verkställa så—
dan förrättning, som omförmäles i lagen om enskilda vägar på landet den 29
juni 1926 beträffande omläggning och omstakning av väg genom Sörnorets
bys inagor i Asele socken.

Med anledning härav varder jämlikt 13 $ i ovannämnda lag övriga sak—
ägare härigenom förelagt att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blivit
i ovannämnda sockens kyrka uppläst, vid förlust av rättighet att över försla—
get höras, hit inkomma med yttrande rörande förslaget till förrättningsman.

Umea i landskansliet den 11 april 1929.

PA Lansstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. BERT OHMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri