OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LA NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 39 — 19209

Upplases i Nordmalings sockens kyrka.
N:r 39. Upplag av explosiva varor.

Författningsenligt kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts Befallningsha—
vande genom resolution den 3 april 1929 meddelat Nitroglycerinaktiebolaget
tillstand att å sydostra hörnet av den s. k. Loggärdan å hemmanet 23/40
seland n:r 2 Levar i Nordmalings socken anordna upplagsmagasin och under
en tid av tio år, räknat från denna dag, däri förvara explosiva varor av första
klass, bestående av dynamit, territ, nitrolit, defensit, borenit och krut till en
myckenhet av på en gång högst 1,000 kg. samt 10 kg. tandhattar for sprang—
ämnen och 500 ringar stubin.

Umeå i landskansliet den 9 april 1929.

På Länsstyrelsens vägnar :
G. WIK. BERT OHMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri