OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIET
SERIEN B. N:ris 37—38 — 1929

På begäran intages följande :

N:r 37. Utsedd ordforande och vice ordförande i länets ömsesidiga brand.
försäkringsbolag.

K U N GÖ R E L S E.

Styrelsen for Västerbottens läns ömsesidiga brandförsäkringsbolag får,
enligt bestammelsen i bolagets reglemente, harmed meddela delagarna i bola—
get att for innevarande brandstodsar styrelsen inom sig utsett till ordförande
Häradsdomaren m. m. A u g. L un d berg och till vice ordforande Nämn—
demannen m. m. Johan Pettersson.

Styrelsens ordinarie sammantraden hallas, darest ej vid något tillfälle
hinder häremot uppstår, å bolagets kontor i Umeå första helgfria tisdagen i
varje månad kl. 5 e. m.

Umeå den 2 april 1929.

PA styrelsens vagnar:
A ug. L undb er g.
Oscar Ronnberg.

N:r 38. Utskrivande av bidrag från försäktringshavare i länets omsesidiga
brandforsakringsbolag.
K U N G Ö R E L S E.

Jamlikt bestammelsen under & 52 i det för Västerbottens läns ömsesidiga
brandförsäkringsbolag fastställda reglementet varder härmed till delägarnas
kännedom meddelat, att till täckande av de med bolagets verksamhet förenade
utgifterna under brandstodsåret 15/3 1928—14/3 1929 styrelsen beslutat ut—
skriva ett bidrag av 20 öre per 100 kronor av försäkringshavares ansvarighets—
belopp lika för åbyggnader och lösören.

Umea den 2 april 1929.

På styrelsens vägnar:
A u g. L undb er g.
Oscar Ronnberg.

Umea i landskansliet den 6 april 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri