OCR Output

VÄSTERBOTT) NS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 36 — 1929

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.
N:r 36. Förrättning enligt lagen om enskilda vägar på landet.

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande har O. A. Persson m. fl. i Flarken,
Nysätra socken, anhållit om förordnande för distriktslantmataren John Torn—
borg, Umea, att verkställa sådan förrättning, som omförmäles i lagen om en—
skilda vägar på landet den 29 juni 1926 för beredande av utfartsväg från bya—
vagen fran Jonasmarken m. fl. byar över O. A. Perssons i Flarken gårdsskifte
till allmänna landsvägen Ånäset—Överklinten. Med förrättningen avses jäm—
väl vagens delning för iståndsättande samt underhåll somimar— och vintertid.

Med anledning härav varder, jämlikt 14 § i ovannämnda lag Ovriga sak—
ägare härigenom förelagt, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blivit
i Nysatra sockens kyrka upplast vid forlust av rättighet att över förslaget höras
hit inkomma med yttrande rorande forslaget till forrattningsman.

Umea i landskansliet den 5 april 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri