OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIE T
SERIEN B. N:r 35 — 1929

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.
N:r 35. Sammantrade i flottledsarende.

Sedan Ore älvs flottningsforening anhallit om faststallelse av förslag till
reglemente för Balans flottningsforening sa varda, jamlikt 36 § i lagen om
flottning i allmän flottled den 19 juni 1919, skogsagare och andra, som av frå—
gan Aro intresserade, harigenom kallade att vid sammanträde inför Kungl.
Maj:ts Befallningshavande å gästgivaregården i Bjurholm mandagen den 29
april 1929 kl. 12 p. d. tillstädeskomma för att over forslaget horas.

Umea i landskansliet den 25 mars 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri