OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSK A NSLIE T
SERIEN B. N:r 34 — 1929

Uppläses i Burträsks och Nysätra socknars kyrqor.

N:r 34. Sammanträde i flottledsärende.

Sedan Kolabodaåns flottningsforening uti en 'hit ingiven ansökning anhål—
lit om ändrade bestämmelser för återgäldande av återstående oguldna flottleds—
och underhållskostnader i Kolabodaåns allmänna flottled, varda vederborande
sakagare harigenom kallade att vid sammantrade infor Kungl. Maj:ts Befall—
ningshavande å gästgivaregården i Ånäset onsdagen den 24 instundande april
kl. 1 e. m. tillstädeskomma för att över framställningen höras.

Handlingarna hållas under tiden här å landskansliet tillgängliga för dem,
som önska av desamma taga del.

Umeå i landskansliet den 25 mars 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri