OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 33 — 1929

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.
N:r 33. Upplag av explosiva varor.

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande har Nitroglycerin—Aktiebolaget
anhållit om tillstånd att i ett å sydöstra hörnet av den s. k. Loggärdan å
hemmanet */,, seland n:r 2 Levar i Nordmalings socken uppfört magasin
av timmer hålla upplag av på en gång högst 1,000 kilogram explosiva
varor av första klass samt 500 ringar stubin.

I anledning härav varder envar vilkens rätt av ärendet beröres, före—
lagt att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blivit i Nordmalings
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med skriftligt yttrande över ansök—
ningen, vid äventyr, om det försummas, att ärendet ändå avgöres.

. Handlingarna i ärendet hållas under tiden tillgängliga hos landsfiska—
len i Nordmalings distrikt.

Umeå i landskansliet den 25 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri