OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 32 — 1929

N:r 32. Lediga befattningar inom Nordmalings polisdistrikt.

PA begaran intages foljande.
Följande befattningar inom Nordmalings polisdistrikt kungoras harmed

till ansökan lediga:

Två ordinarie distriktspoliser inom Nordmalings socken, den ene inom
västra fjärdingsmannadistriktet med bostad i Nyåker, den andre inom östra
distriktet med bostad i Nordmaling samt fvå extra polismän, den ene för tjänst—
göring huvudsakligen inom Nordmalings municipalsamhälle och den andre in—
om Nyåkers stationssamhälle.

Arliga avloningen for vardera distriktspolisen utgör 2,200 kr. jamte er—
sättning för föreskriven mundering och beväpning för första året 200 kr. och
därefter 150 kr. årligen, samt dyrtidstillägg å löneförmånen efter samma grun—
der som vid statens nyreglerade verk; dessutom fri inträdes— och årsavgift för
telefon samt rätt till pensionering.

Befattningshavaren äger ej rätt att ägna sig åt annan verksamhet eller att
innehava annat avlönat uppdrag utan kommunens medgivande.

Arliga avloningen till extra polismannen i Nordmaling utgör 500 kr. och
till extra polismannen i Nyåker 150 kr.

Ansokningar skola ingivas till undertecknad inom en månad härefter och
vara åtföljda av följande handlingar:

A.) Beträffande ordinarie distriktspolis (fjärdingsman) :

1) Bevis om sökandens förhållande i anställning, som han tidigare må
hava innehaft vid polisvasendet eller eljest i Statens eller kommunens tjänst,

2) bevis över avlagda examina och genomgangna lärokurser,

3) intyg av legitimerad lakare rorande sökandens hälsa och kroppsbygg—
nad samt

4) de handlingar och intyg i övrigt, sökanden vill åberopa eller polische—
fen fordrar skola företes.

Sökande, som icke är anställd vid polisväsendet i polisdistriktet, skall där—
jämte bifoga följande handlingar:

a) åldersbevis,

b) bevis av polischefen i den ort, där sökanden är mantalsskriven, huru—
vida sökanden blivit för brott dömd till ansvar eller straffad.

c) intyg om ordentlighet och pålitlighet,

d) om sökanden är eller varit anstalld vid krigsmakten, intyg om att sö—
kandens militära tjänstgöring varit utan anmärkning.

B.) Betriiffande extra polisman:

Bevis angående sökandens förhållande i den eller de befattningar, som
han förut bestritt samt dessutom de handlingar, som härovan omförmälas i
mom. 2 och 3 samt a), b), c) och d).