OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 30 — 1929

Uppläses i Nordmalings och Bjurholms tingslags kyrkor.
N:r 30. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 26 mars 1929 kl. 11 fm., kommer, darest antagligt anbud erhålles, att
försäljas Johan William Blomkvist tillhöriga IGgemheten Hornis 1°8, avsönd—
rad från 1/32 mantal Hörnäs n:r 1 litt. B i Bjurholms socken.

Å lägenheten finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad i två våningar, innehållande i nedre våningen kök,
två rum, skafferi och förstuga. Ovre vaningen är oinredd men kan där inre—
das två rum och kök. Byggnaden i gott skick.

Uthusbyggnad av resvirke, innehållande vedbod, matbod och hemlighus.
Byggnaden i gott skick.

Lägenheten har saluvärderats till 2,000 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
ager åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 21 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri