OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 29 — 1929

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
N:r 29. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 26 mars 1929 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att
försäljas Erik Simon Enkvist tillhöriga 1/128 mantal n:r 1 Nylund (av 1*)
i förns socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader :

Boningshus av timmer, innehållande kök, kammare och förstuga, i någor—
lunda gott skick.

Ladugårdsbyggnad av timmer innehållande ladugård och port i mindre
gott skick.

Foderlada av timmer.

Loge av timmer.

Av dessa byggnader tillhöra endast hälften den utmätta fastigheten.

Å fastigheten vinterfödes en ko.

Fastigheten har saluvärderats till 1000 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 21 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri