OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 28 — 1920

Uppläses i Nordmalings och Bjurholms tingslags kyrkor.
N:r 28. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas har å landskansliet fisdagen
den 26 instundande mars kl. 11 fm., kommer, darest antagligt anbud erhålles,
att försäljas Johan Sjöström tillhöriga från 7/126 mantal Agnäs n:r 1 i Bjur—
holms socken avsöndrade ligenheten Markesmyrbrånan n:r 1 (Agnäs 1*).

Å fastigheten finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av timmer innehållande kok, kammare och bryggstuga.

Uthusbyggnad innehallande port, foderlada, godselrum, hemlighus och
oinredd matbod samt Zeaduga@rd av timmer.

Samtliga byggnader äro i mindre gott skick.

Å lägenheten vinterfödas två kor och en hast.

Skog finnes till husbehov.

Lägenheten har saluvärderats till 3,100 kronor.

Den, som har fordran varfor egendomen haftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur kopeskillingen, eller har annan ratt, som bor vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin ratt.

Umea i landskansliet den 18 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umea 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri