OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIE T
SERIEN B. N:r 26 — 1929

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
N:r 26. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 26 instundande mars kl. 11 fin., kommer, därest antagligt anbud erhålles,
att försäljas Anton Hjalmar Persson tillhöriga /lägenheterna Myrodlingen n:r
1 litt. K. (Missenträsk 1**) och Myrodlingen n:r 1 litt. L. (Missenträsk 1**) i
Jörns socken.

Å lägenheterna, som ligga i sambruk finnas foljande åbyggnader :

Boningshus av resvirke innehållande två rum och kök och förstuga.

Uthusbyggnad av bräder, innehållande ladugård, port, foderlada, gödsel—
rum och hemlighus.

Vedbod av bräder samt tre hölador.

Å lägenheterna vinterfödas två kor och några får.

Skogstillgången är ringa.

Lagenheterna, som äro åsatta ett gemensamt taxeringsvärde av 3,700 kro—
nor, hava saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 18 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri