OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 25 — 1929

Uppläses i Malå och Norsjö tingslags kyrkor.
N:r 25. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 26 instundande mars kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles,
att försäljas Gustaf Edvin Wikström tillhöriga lägenheten (Bastuträsk 1,3s1) i
Norsjö socken.

Å lägenheten finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av resvirke i en vaning, indelad i forstuga, kok och
kammare. Byggnaden i någorlunda gott skick.

Uthusbyggnad av resvirke, indelad i ladugard med plats for en häst och
en ko.

Lagenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2000 kronor, har saluvar—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 18 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri