OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIE T
SERIEN B. N:r 24 — 1929

Upplases i Asele sockens kyrka.

N:r 24. Avsyning av dammbyggnader i Stensjön.

Sedan på därom av Gideå & Husums älvars flottningsförening gjord
framstallning Kungl. Maj:ts Befallningshavande genom resolution den 4 sep—
tember 1928 förordnat flottningschefen L. Rob. Carlsson i Umeå, att, jämlikt
8 § i flottningsstadgan den 30 december 1880 verkstalla avsyning å de i
Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Vasterbottens lan utslag den 26 januari
1923 och Kungl. Maj:ts utslag den 10 november 1926 foreskrivna dammbygg—
nader i Stensjon vid dess utllopp i Baksjobacken inom Asele socken, och sadan
avsyning numera blivit verkställd samt protokoll däröver hit inkommit, varder
envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom förelagt att inom fjorton dagar
efter det denna kungörelse blivit i ovannämnda sockens kyrka uppläst, hit in—
komma med yttrande i ärendet, vid äventyr, att dylikt yttrandes uteblivande ej
hindrar ärendets avgörande i befintligt skick; kommande handlingarna i ären—
det att under tiden hållas här å landskansliet tillgängliga för dem, som önska
därav taga del.

Umeå i landskansliet den 13 februari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar :
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckexi