OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 23 — 1929

N:r 23. Tillvarataget timmer.

Sedan Umeå flottningsforening till Kungl. Maj:ts Befallningshavande
anmält, att under år 1928 vid sorteringsverket tillvaratagits 2054 st. dubbel—
märkta och omärkta stockar, varder, jamlikt 68 $ i lagen om flottning i allman
flottled den 19 januari 1919, okända ägare till omförmälda virke härigenom
förelagt att inom nittio dagar härefter härstädes anmäla sig, vid äventyr, om
det forsummas, att virket må å offentlig auktion försäljas.

Umeå i landskansliet den 11 februari 1929.

PA Lansstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri