OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK ANSLIET
SERIEN B. N:r 22 — 1920

N:r 22. Styrelseledamöter i flottningsföreningar.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande har jämlikt 40 § i lagen om flottning

i allmän flottled den 19 juni 1919 till styrelseledamoter under år 1929 for ne—
dannämnda flottningsföreningar förordnat:
för Lögde älvs flottningsförening: nämndemannen Nils Belander, Bjurholm;

33
33
33
39

33
33
93

Öre älvs flottningsförening: överjägmästaren E. T. Jansson, Umeå;
Hörneåns flottningsförening: d:me;

Umeå flottningsförening: d:me;

Sävar och Täfteåns flottmngsforenlng f. riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö,
Västerhiske;

Rickleåns flottningsförening: hemmansägaren Oskar Olsson, Bygdeträsk;
Bure älvs flottningsförening: riksdagsmannen L. Brännström, Skellefteå;
Leduåns flottningsförening: jägmästaren Sven Hallin, Bjurholm.

Umeå i landskansliet den 31 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri