OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:ris 18—21 — 1929

N:r 18. Styrelseledamot i flottningsförening.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens och Västerbottens lan
hava jamlikt 40 $ i lagen om flottning i allmän flottled den 19 juni 1919 till
ledamot under år 1929 av styrelsen för Skellefteå älvs flottningsforening for—
ordnat t. f. överjägmästaren Sune Hederström, Skellefteå.

N:r 19. Styrelseledamot i flottningsförening.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens och Västerbottens län
hava jämlikt 40 $ i lagen om flottning i allmän flottled den 19 juni 1919 till
ledamot under år 1929 av styrelsen för Byske och Aby Alvars flottningsföre—
ning förordnat t. f. överjägmästaren Sune Hederström, Skellefteå.

Ni 20. Styrelseledamot i flottningsförening.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands, Västerbottens och
Jämtlands län hava jämlikt 40 $ i lagen om flottning i allmän flottled den 19
juni 1919 till ledamot under år 1929 av styrelsen för Angermanalvens flott—
ningsförening förordnat överjägmästaren G. E. B. Helmers, Härnösand.

N:r 21. Styrelseledamot i flottningsförening.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands och Västerbottens
lan hava jamlikt 40 $ i lagen om flottning i allmän flottled den 19 juni 1919
till ledamot under år 1929 av styrelsen för Gideå och Husums älvars flott—
ningsförening förordnat överjägmästaren G. E. Helmers, Härnösand.

Umea i landskansliet den 31 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri