OCR Output

10 1929 DEN 22 JANUARL N:r 16.

T axa 2.

intill!: 180 meters väglängd .. . ....... .. *. +s 70 öre

För varije därpå följande 180 meters vaglangd ......:............ 10 %

a) för 3 eller 4 personer om dagen,

b) för 1—4 personer om natten,

c) för 1—4 personer vid färd fran jarnvagsstation med åkdon, som är till
tjänstgöring vid jarnvagsstation indelat eller anbefalt.

T axa 3;

135 »meters väplängd _ .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. 70 öre

För varje därpå följande 135 meters vaglangd .................. 10 ,,

a) för 5 personer om dagen,

b) för 4—5 personer om natten,

c) för 5 personer vid färd från ]arnvagsstatlon med sådant åkdon, som under ,
taxa 2 c) sages.

V a n t e t i d.
For vantning utgår betalning med följande belopp:
Fore början av en fard intill 3 minuter .. ...................... 70 öre
För varje därpå följande 2 minuter .. / .. .. .. .. .. :.... .. .. .. 10 >
For varie 2 minuter under fard ......:: f..!.........0........... 10 ,,

Med natt avses tiden fran klockan 11 em.—7 fm. i

2 barn under 10 år räknas såsom en person; allenast ett sådant barn med—
räknas ej i personantalet. Gods överstigande i vikt 25 kilogram räknas så—
som en person.

Umea i landskansliet den 22 januari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS,

Umea 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri