OCR Output

1920 DEN 22 JANUARL N:r 16. 9

ej är av så ringa beskaffenhet, att reparation kan utan avsevärd tidsutdräkt
— verkställas.

_—___ Intraffar sådant avbrott under fard och fordrar den åkande, att färden
_skall fortsattas, ar chauffor skyldig att efterkomma denna begäran, och må be—
_talning i detta fall utga efter överenskommelse. Kan sådan ej träffas, bestäm—
_mer polismyndigheten det belopp, som för åkningen skall erlaggas.

§ 47.

| Det åligger tillståndshavare att under maj månad varje år ävensom när
helst så av Magistraten påfordras låta genom Magistratens försorg på egen
bekostnad verkställa justering av å automobil anbringad taxameter.

Kap. VIII.
Om enskilda beting och ackord.

§ 48.

i Vad härovan i kapitlen V—VIT stadgats gäller icke ifråga om de auto—
_mobiler, som få av tillståndshavare efter särskilt tillstånd av polismyndighe—
ten uppställas för att användas vid personbefordran efter beting.

§ 49.

Oavsett vad detta reglemente och automobiltaxan föreskriver, må till—
_standshavare i de fall, då annat betalningssätt bättre lämpar sig (exempelvis
vid användandet av automobil under hel dag) med Akande traffa sarskilt av—
tal angående betalningen.

Kap. IX.
Föreskrifter i anseende å reglementets efterlevnad.

§ 50.

—. Överträder någon föreskriften i $ 1, vare förfallen till böter från och med
5 till och med 100 kronor.

For forseelse mot annan foreskrift i detta reglemente, de av Magistraten
med stöd av reglementet meddelade särskilda föreskrifter bötar den felande
från och med 5 till och med 75 kronor.

.- Ej ma botesstraff enligt detta reglemente tillämpas, då förseelsen är be—
lagd med straff enligt allmän lag.

| Om böters förvandling och fördelning, om ratt att anställa åtal samt om
domstol, där överträdelser mot detta reglemente skola åtalas, skall lända till
efterrättelse vad i ordningsstadgan for rikets städer i sådant hänseende före—
skrives.

i Taxametertaxor för automobildroskväsendet i Skellefteå stad.
k T ax a 1.

+
k
k

ut 270 meters väglängd .................. . ..... . . .. .. . 70 öre
For varje därpå följande 270 meters väglängd . ................. 10

För 1—2 personer om dagen. &