OCR Output

8 1929 DEN 22 JANUARL N:r 16.

§ 40.

Betalning för åkning utgår i enlighet med taxor, som av Konungens be—
fallningshavande i länet faststallas.

Beloppet, som skall betalas, angives å taxametern, genom den summa ta—
xametern utvisar.

§ 41.

Fordrar droskchauffor hogre betalning än i taxan bestämmes eller taxa—
metern utvisar, äger den, som begagnat automobilen, att genast anmäla förhål—
landet för patrullerande poliskonstapel eller å polisstation, dit chauffören i så—
dant fall är skyldig att köra utan ersättning.

Utan att den klagande sedermera varder besvärad med inställelse i annat
fall än när sa oundgangligen erfordras, kommer rattelse att ske och varder
den felaktige till ansvar befordrad.

§ 42.

DA droskautomobil blivit for korning upptagen, skall chaufforen genast
efter den åkande tagit plats däri sätta taxametern i verksamhet och installa
densamma på den taxa, som for korningen är tillämplig, samt efter verkställd
korning nedfalla fanan med paskriften ledig.

§ 43.

Efter rekvisition av droskautomobil skall chauffören sätta taxametern i
verksamhet på den i varje fall tillämpliga taxa, då beställare tagit automobilen
i besittning eller, då automobilen beställts till viss bestämd tid, så snart denna
tid inträtt.

Kommer rekvirerad droskautomobil icke till användning av beställaren
skall betalning utgå för såväl den tillryggalagda vägen som den tid över tre
minuter automobilen stått till väntning.

§ 44.

När körning upphör och droskautomobil ej vidare skall för den åkandes
rakning anvandas, skall chauffören genast ställa taxametern på kassa samt
med hänvisning till sifferskivan fordra betalning och, så snart denna blivit er—
lagd, ofördröjligen ställa taxametern på ledig.

Har chaufför, innan betalning erlagts, ställt taxametern på ledig och kan
ej med den åkande träffas överenskommelse om betalningen, må förhållandet
anmälas för patrullerande poliskonstapel eller å polisstation, dit chauffören i
så fall är skyldig att köra utan ersättning.

$ 45.

Skola under en och samma färd olika taxor tillämpas, skall chauffören
darom uttryckligen underratta den åkande samtidigt med att taxametern in—
ställes på annan taxa.

§ 46.

Uppstar avbrott i taxameterns verksamhet, är droskchaufför skyldig, att
ofördröjligen utbyta apparaten mot en annan i brukbart skick, såvida skadan