OCR Output

1929 DEN 22 JANUARL N:r 16. 7

§ 33

Chauffor, som är skyldig inställa droskautomobil vid järnvägsstation el—
ler hamn, må kunna vägra körning i händelse körningen skulle hindra auto—
mobilens tillhandahållande vid sådan plats å bestämd tid.

§ 34.

Betraffande det hogsta antal personer, som ma pa en gang med drosk—
automobil befordras, galler vad darom bestimts vid automobilens godkannan—
de för yrkesmassig trafik.

Utover angivet antal äger ett barn under tre ar medfolja, och beraknas
tva barn under 3 år såsom en person.

$ 35.

Av starka drycker synbarligen överlastade personer kunna forvagras kor—
ning, utan i det fall, att droskautomobil av polisman anlitas for sådana per—
soners fortskaffande; kommande tillstandshavaren att av polismyndigheten för—
skottsvis erhålla, förutom stadgad betalning för korning, skalig ersattning for
den skada å automobilen, som genom dylik körning kan uppkomma.

Med smittosam sjukdom behaftade personer få ej upptagas i droskauto—
mobil ej heller är det tillåtet annat än omedelbart efter eller i samband med
olyckshändelse att i automobil transportera lik.

S 36.
Utan chaufförens medgivande få djur icke upptagas i droskautomobil.

§ 37.

Har droskchaufforen skalig anledning formoda, att den åkande icke or—
dentligt betalar, sedan skjutsningen fullbordats, må chauffören vägra skjuts—
ning, for savitt icke betalning erlägges i förskott.

$ 38.

Om åkande önskar i droskautomobil medföra effekter, må det icke för—
vägras, såvida de till omfång och beskaffenhet äro sådana, att de utan att för—
orsaka skada å automobilen lämpligen kunna medföras.

Utan chaufförens medgivande far droskautomobil icke användas uteslu—
| tande till transport av saker.

Explosiva, eldfarliga eller osnygga varor få ej medföras.

Kap. VII.
Om betalning samt om taxameters handhavande.

§ 39.

Sedan körning blivit verkställd, skall betalning genast erläggas, och må,
när den, som använt droskautomobilen, icke fullgör vad honom i detta avseen—
de föreligger, chaufför för utbekommande av sin rätt, därom göra anmälan till
patrullerande poliskonstapel eller å polisstation.