OCR Output

6 1929 DEN 22 JANUARI N:r 16.

Är automobil uppställd å hållplats, som i $ 25 omförmäles, är chaufforen
skyldig att uppehålla sig på sin plats å automobilen eller invid densamma.

§ 28.

Vad Magistraten kan sarskilt foreskriva ifraga om sättet for droskornas
uppstallning på stationer och hållplatser samt ordning och renhallning darsta—
des, skall noggrant iakttagas.

Kap. V.
Om droskautomobilers uppstiillande vid järnvägsstation och hamn.

§ 29.

Tillstandshavare är skyldig att efter indelning, som bestämmes av polis—
myndigheten, installa droskautomobil vid vissa jarnvagstags och fartygs an—
komst.

Automobil, som är till sådan tjänstgöring indelad, skall finnas å anvisad
plats före tågets eller fartygets ankomst, och gäller verkställande av en annan
körning icke till ursäkt för underlåtenhet härutinnan.

§ 30.

Darest vid nagot tillfalle antalet av de till tjänstgöring vid jarnvagsstation
eller hamn indelta automobiler icke skulle förslå till de resandes befordran, är
varje å droskstation i tjänstgöring varande chaufför skyldig, på tillsägelse av
polisman, att för sagda ändamål ofördröjligen inställa automobil vid järnvägs—
station eller hamn.

Kap. VI.
Om skyldighet att mottaga uppdrag att köra och rätt att verkställa körning.

S 31.

Droskchauffor är skyldig att inom staden och dess narmaste omgivning
verkstalla körning med följande undantag:

1:0) då chaufför på grund av stadgandena i $$ 33—38 är berättigad att
vägra körning;

2:0) da chauffor till fullgörande av uppdrag, som han enligt bestallning å—
tagit sig, är stadd under färd med automobilen; och

3:0) då chauffören är stadd på hemfärd efter det föreskriven tjänstgö—
ringstid för dygnet gått till ända.

På begäran av polisman är chaufför skyldig redogöra för det uppdrag,
som hindrar honom antaga påkallad körning.

Upptages droskautomobil av polisman i tjänsteärende, får körning ej väg—
ras.

$ 32:

Droskautomobil må antingen upptagas å station eller gata eller rekvire—
ras genom bud eller telefon.