OCR Output

1929 DEN 22 JANUARI. N:r 16. 5

På andra allmänna platser än de sålunda bestämda stationerna få med det
undantag, vartill § 25 föranleder, automobiler ej ställas för att avvakta uppdrag
om körning.

§ 22.

Automobilstationer å allmänna platser äro av två slag, fasta och tillfälliga.

Till tjänstgöring å de fasta stationerna indelas automobilerna för viss tid
av Magistraten, som därvid bestämmer den tid på dagen, då automobilerna sko—
la vara å stationen inställda.

S 29.

Tillståndshavare är skyldig dels att å anvisad fast station inställa det an—
tal automobiler, honom enligt den bestämda indelningen åligger att där hålla
tillhanda, dels ock att i övrigt under särskilt föreskriven tid hava i rörelse till
allmänhetens begagnande det antal automobiler, som av Magistraten bestäm—
mes.

Uppstår hinder för automobilens inställande till tjänstgöring å tid, som
blivit av Magistraten bestämd, är tillstandshavaren skyldig att harom göra an—
mälan å polisstationen och därvid tillika uppgiva orsaken till hindret.

§ 24.

Å de fasta stationerna få, med nedan omförmälda undantag, endast sådana
automobiler hållas tillhanda, som enligt den fastställda indelningen skola vara
där uppställda.

Finnes for tillfället plats ledig å fast station, må emellertid annan å sta—
tionen indelad automobil där uppställas, dock med skyldighet för chaufför att
åfördröjligen lämna rum för å stationen indelad automobil, då sådan dit anlän—

er.

Tillfallig station far begagnas under iakttagande av de foreskrifter i fraga
om automobilers antal, som Magistraten meddelar.

$ 25.

Med polismans tillstånd kunna automobiler få uppställas även på sådana
allmänna platser, varest för vissa tillfällen behov därav plägar förekomma, så—
som vid teater— och förlustelselokaler. +/

På polismans särskilda tillsägelse är tillståndshavare eller drosckchaufför
skyldig att inställa automobil varhelst behov av sådan tillfälligtvis yppar sig.

$ 26.

__ Då någon å droskstationen tillkännagiver sin önskan att varda med kör—
ning betjänad utan att utmärka den automobil, varav han vill sig begagna, skall,
om automobilerna stå i rad efter varandra, den främsta, och, om de äro uppställ—
da bredvid varandra, den som står ytterst på vänstra flygeln framköras.

S3 217.

Droskchaufför, skall, när den honom anförtrodda automobilen är å station
uppställd, uppehålla sig på sin plats å automobilen eller invid densamma; dock
må han, om så är behövligt, exempelvis för intagande av måltid, kunna under
en kortare stund vara borta därifrån, såframt erforderligt antal automobiler å
station kvarstå till allmänhetens betjänande.