OCR Output

4 i 1929 DEN 22 JANUARI. N:r 16.

§ 16.

Till chauffor å droskautomobil må icke användas annan än den, som gjort
sig känd för nykterhet, ärlighet och ordentlighet samt icke blivit ådömd påföljd —
enligt 2 kap. 19 § strafflagen. Chauffor skall med papasslighet och hovlighet
bemöta envar, som till körning påkallar, samt såväl å station som under kör—
ning alltid iakttaga ett städat uppförande; och må chaufför ej heller onödigtvis
uppehalla den, som honom till körning påkallat.

$ 1Y

Droskchaufför, som gjort sig skyldig till upprepade forseelser mot detta _
reglemente, under tjänstgöring varit onykter eller blivit betradd med vanart el— —
ler oskickligt uppforande eller ock annorledes visar sig olämplig for befattnin—
gen, skall, dar Magistraten finner detta erforderligt, av tillstandshavaren ome—
delbart skiljas från befattningen. Mot sådant Magistratens beslut må klagan
icke föras.

$ 18.

Droskchauffor må icke tjänstgöra under så lång tid för varje dygn, att
hans förmåga att köra säkert därigenom äventyras.

$ 19.

Droskchauffor ar saval fore som under fard skyldig att upp— och nedfälla
sufflett, om den åkande det begär, ävensom att öppna och sluta droskdörren vid
akandes pa— och avstigning, biträda med på— och avlastning med effekter samt
om möjligt vaka över att dessa ej under färden skadas eller förkomma.

Omedelbart efter det den åkande lämnat automobilen, skall droskchauffo—
ren undersöka, om några effekter däri kvarlämnats, samt, om så skett, desam—
ma till den åkande genast återställa. Kan sådant ej ske, åligger det drosk—
chaufforen att senast påföljande morgon avlämna det tillvaratagna å polissta—
tionen med uppgift om ägaren.

$ 20.

Sedan den, som påfordrat körning, tagit plats i automobilen, skall drosk—
chauffören, såvida vägens beskaffenhet det medgiver och trafikhinder ej möter,
köra i jämn fart.

Vad i allmän lag och särskilda kungörelser är bestämt angående färd med
åkdon på allmän plats, skall av droskchauffören noga iakttagas.

Såvida den åkande ej angiver särskild väg, skall droskchauffören göra ge—
naste lämpliga vägeri till det bestämda målet.

Kap. IV.
Om automobildroskstationer å allmänna platser och ordningen därstädes.

§21.

i Magigtraten anvisar de allmänna platser, som få till automobildrosksta—
tioner användas, samt bestämmer det antal automobiler, som få å varje station
uppställas.