OCR Output

1929 DEN 22 JANUARI N:r 16. 3

S 8.

Droskautomobil skall av Magistraten tilldelas s. k. drosknummer, och
skall detta nummer finnas anbragt såväl baktill å automobilen som å taxame—
terapparaten. Drosknummer tillhandahållas på polisstationen mot av Magi—
straten fastställd avgift.

$ 9.
Droskautomobil skall vara försedd med sådan bagagehållare, att minst en
mindre koffert eller dylikt kan av passagerare få medföras.

$ 10.

Bagage får ej placeras å droskautomobils högra sida.
Velociped, som av passagerare medföres, får icke placeras annat än baktill
. å droskautomobilen.

8 11.

Befinnes att droskautomobil icke är i föreskrivet skick, äger Magistraten
omedelbart förbjuda dess anvandande i drosktrafik och far den sedermera icke
ånyo insättas i dylik trafik med mindre än att den blivit av polismyndigheten
därtill godkänd.

Kap. III.
Om tillståndshavares och chaufförers allmänna skyldigheter.

8:12

Då droskautomobil användes i trafik skall chauffören medföra ett exemplar
av detta reglemente jämte gällande taxa för att på begäran göras tillgänglig för
passagerare, som därav önska taga del.

8 13

Om droskautomobilen är helt täckt och skiljevägg är anbringad mellan
chaufförens plats och den åkandes, skall det finnas en ändamålsenlig inrättning,
varigenom den åkande kan inifrån vagnen signalera till föraren.

§ 14.

Tillståndshavare är ansvarig därför, att droskautomobilen befinnes i fore—
skrivet skick;

att droskchauffören är kladd enligt av Magistraten givna föreskrifter, och

att skyldigheten att å bestämda tider inställa automobil å station eller an—
nan allmän plats icke åsidosättes.

$ 15.

Droskchaufforen skall vara iklädd sådan dräkt eller mössa, som blivit av
Al/l{g%{lstraten faststalld. Denna drakt eller mössa skall alltid hållas i snyggt
skick.