OCR Output

2 1920 DEN 22 JANUARI. N:r 16.

kommer fråga om ökning av i droskväsendet bestämda antalet droskor skall till—
standshavare, som ock ansöker om ökning av sitt droskantal, såvida icke sär—
skilda skäl tala däremot, lämnas företräde till ny rättighet.

$ 4.

Tillstånd gäller endast för den, åt vilken detsamma lämnats, och får icke
överlåtas utan Magistratens tillstand.

Tillstånd kan av Magistraten återkallas, när helst anledning därtill före—
kommer.

Vill tillståndshavaren upphöra med verksamheten, har han att därom göra
anmälan hos Magistraten samt tillika återställa tillståndsresolution och drosk—
nummer.

$ 5.

1 mom. Tillstand indrages av Magistraten, om tillstandshavaren fälles till
ansvar for brott, som medför påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen eller förkla—
ras omyndig. Varder tillstandshavaren forsatt i konkurstillstand bestammer
Magistraten, huru länge verksamheten må av konkursförvaltningen utövas samt
villkoren härför.

2 mom. Tillstand kan även av Magistraten indragas, om tillstandshavaren
upprepade gånger åsidosätter sina skyldigheter efter detta reglemente eller där—
på grundad särskild föreskrift eller bryter mot foreskrifter i gallande motorfor—
ordning och vagtrafikstadga eller ock eljest visar sig icke äga vilja eller förmå—
ga att nöjaktigt utöva verksamheten.

3 mom. Magistraten bestimmer, huruvida beslut om tillstands indragning
skall gå i verkstallighet genast eller efter viss av Magistraten utsatt tid.

Kap. II.

Om taxameterapparat m. m.

§ 6.

Automobil, som användes i drosktrafik, skall vara försedd med av Magi—
straten godkänd taxameter, vilken skall vara så anbringad att densamma kan
med lätthet avläsas.

§ 7.

Med taxameter försedd droskautomobil skall dessutom vara utrustad med:

1:0) en på rörlig arm anbringad lykta med ljust sken, vilken har till ända—
mål att under mörker belysa taxameterns siffertavla;

2:0) en även på avstånd synlig i förbindelse med taxametern stående fana
av metall, å vilken på båda sidor finnes målat på röd botten med vita bokstäver
ordet Zedig;

3:0) en lös skylt av metall eller läder, så inrättad att den kan fastas vid fa—
nan och täcker dess båda sidor; och skall å denna skylt på båda sidor vara med
gula bokstäver och blå botten målat ordet beställd; och å

4:0) ett vid taxametern fästat anslag, upptagande gällande taxor med upp—
lysning om villkoren för deras tillämpning.