OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK ANSLIET
SERIEN B. N:r 16 — 1929.

Uppläses i Skellefteå stads kyrka.

N:r 16. Fastställt reglemente för automobildroskväsendet i Skel—
lefteå stad.

På därom av magistraten i Skellefteå gjord hemställan har Kungl. Maj:ts
Befallningshavande genom resolution den 19 december 1928 fastställt följande

REGLEMENTE
för automobildroskväsendet i Skellefteå.

Kap. I.
Om tillstånd m. m.

$ 1.

Ingen ma, utan tillstand av Magistraten, å gata, torg eller annan allmän
plats i staden eller på dess område utom sitt hemvist (bostad), vare sig å upp—
låtna eller förhyrda platser, tillhandahålla motorfordon för att mot betalning be—
tjäna allmänheten med personbefordran.

$ 2.

Tillstand lämnas endast den, som råder över sig och sitt gods samt gjort
sig känd för redbarhet och ordentlighet ävensom i övrigt prövas lämplig att ut—
öva i $ 1 härovan omförmäld verksamhet.

Tillstånd kan jämväl meddelas bolag, förening eller annan därmed jämför—
lig sammanslutning, dock under villkor att rörelsen förestås av lämplig person,
som av Magistraten för ändamålet godkännes; i sistnämnda fall är forestanda—
ren underkastad de skyldigheter och det ansvar, som detta reglemente föreskri—
ver for tillstandshavaren.

Den, som erhållit i $ 1 av detta reglemente omförmält tillstånd, kallas här
nedan tillstandshavaren.

Vid prövning av ansökan om tillstand tages även i betraktande, huruvida
behov förefinnes av okning i automobildroskornas antal samt huruvida utrym—
met å de till station for dylika droskor upplatna platser medgiver sadan ökning.
Därest så befinnes lämpligt må Magistraten innan tillstånd meddelas över an—
sökningen höra sammanslutning av droskägare.

$ 3.

När tillstånd meddelas, bestämmer Magistraten tillika det antal droskor,
tillståndshavaren må för verksamheten samtidigt anvanda och far tillstandsha—
varen icke utan Magistratens medgivande öka detta antal. Onskar tillstands—
havaren minska antalet, skall han därom göra anmälan hos Magistraten. Upp—