OCR Output

2 1929 DEN 22 JANUARI. N:r 15.

$ 5.

Å torget må handel icke äga rum, ej heller varor eller för försäljning an—
vända föremål, såsom åkdon, stånd, bord, diskar och dylikt uppställas å andra
tider än mellan klockan 7 förmiddagen och klockan 5 eftermiddagen under ti—
den den 1 maj—den 30 september samt mellan klockan 8 formiddagen och 5
eftermiddagen under tiden den 1 oktober—den 30 april.

§ 6.

Födoämnen få icke under tiden till klockan 10 formiddagen vara föremål
för uppköp av återförsäljare, vare sig direkt eller genom handpenning.

§7.

Födoämnen av varje slag skola, dar de utbjudas fran åkdon eller stånd,
anbringas pa lampliga, snygga bord, diskar och dylikt, gällande i övrigt för för—
saljning av fodoamnen vad halsovardsstadgan samt stadens matvarustadga har—
om foreskriver.

§ 8.

En var, som å torget saluhåller varor, skall iakttaga renlighet och snygg—
het, samt, innan han för dagen lamnar saluplatsen, darifran i mojligaste mån
bortföra orenlighet och avfall, som av handeln förorsakats.

§ 9.

Dragdjur må icke uppställas på torget och tillåtas icke lösa hundar vistas :

på torget å tid, då försäljning där pågår.
Försäljare må icke medföra hund till torgplats.

§ 10.

Darest nagon, som idkar handel å torget, upptrader pa ett anstotligt eiler
forargelsevackande satt eller icke staller sig polismans anvisningar ifraga om
ordning och renlighet till efterrättelse, må han kunna av polisman avvisas eller

i händelse av tredska därifrån avföras, och äger Magistraten för detta fall för—

bjuda sådan person att tillsvidare eller under viss tid utöva handel å torget.

§ 11.

Den som bryter mot vad har ovan föreskrivits eller icke hörsammar de till—
sägelser, som av. polisman meddelas med avseende å torghandelns andamAlsen—

liga ordnande, vare forfallen till boter fran och med två till och med tjugu kro—

nor.
$ 12.
Om böters förvandling och fördelning, om rätt att anställa åtal samt om
domstol, där överträdelser mot dessa ordningsföreskrifter skola Atalas, skall

lända till efterrättelse vad i ordningsstadgan för rikets städer i sådant hanseen— .

de foreskrives.
Umeå i landskansliet den 22 januari 1929.

_ PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri